office@collins-solicitors.com
+359 877 830 689

Наследствено право / Завещания / Дарения

Inheritance law

Наследствено право / Завещания / Дарения

  • Консултации при изготвяне на саморъчни завещания и депозиране пред нотариус.
  • Възстановяване на накърнена запазена наследствена част от недвижим имот.
  • Доброволна и съдебна делба на наследствена маса в България (недвижими имоти, МПС, дялове от български търговски дружества, парични средства по сметки в български банки и други) между наследниците на наследодателя (въз основа на завещание и/или разпореждане на Съда по наследствено право).
  • Дарение на недвижим имот на член на семейството или на трето лице.
  • Изготвяне на Констативни нотариални актове за собственост на недвижими имоти придобити по наследство или завещание.